10:52 | 1393/07/26

 

 

فولاد نيوز: مشاور هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) معتقد است: افزايش توليد به 40 ميليون تن در شرايطي امكان‌پذير است كه تامين سنگ‌آهن، توازن در زنجيره صنعت فولاد، تامين زيربناها، حفظ مزيت‌هاي نسبي در انرژي و به‌روز كردن تكنولوژي‌ها در نظر گرفته شود و براي آنها برنامه‌ريزي كرد.

به گزارش«فولاد نيوز»، در حالي كه امروزه صنعت فولاد با مشكل كمبود گندله مواجه شده و علاوه بر واردات سالانه شش ميليون تني گندله تعداد كم واحدهاي گندله‌سازي در كشور نمي‌توانند نياز بسياري از فولادسازان را تامين كنند، به نظر مي‌رسد دست‌يابي به افزايش ظرفيت توليد فولاد هم كه در برنامه‌ريزي‌هاي اين صنعت قرار گرفته كمي دشوار است.
رضا اشرف‌سمناني، مشاور هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) با بيان اينكه در حال حاضر كمبود گندله مشكل اول فولادسازهاست و اين موضوع به دليل اينكه توازن بين طرح‌هاي فولادي در توليد مواد اوليه تا فرآيند كامل توليد محصول دنبال نشده اتفاق افتاده است، اظهار كرد: اين كمبودها در هر مقطعي به شكل يك محصول مياني خود را نشان مي‌دهد. با وجود اين، در مقطع فعلي معادن سنگ‌آهن هم با انجام آماده‌سازي‌ها بايد بهره‌وري خود را افزايش دهند كه تامين مواد اوليه براي فولادسازي با مشكل مواجه نشود و اكتشافات، تجهيز و بهينه‌سازي معادن سنگ‌آهن هم كه اين روزها مورد توجه قرار گرفته است دنبال شوند.
او درباره افزايش توليد فولاد مطابق بر سند چشم‌انداز افزود: رقم 55 ميليون تن با توجه به عملكرد گذشته اين صنعت و به خصوص در فرجه زماني تعيين‌شده عملي به نظر نمي‌رسد.
اشرف سمناني تصريح كرد: از ابتداي زنجيره مواد معدن تا انتهاي توليد فولاد كليه عوامل اعم از كيفي و كمي بايد مورد نظر قرار گيرد و در قالب برنامه‌هاي عملياتي دنبال و رصد شوند. ثانياً منابع مالي از قبيل تامين زيربناها، حفظ مزيت‌هاي نسبي انرژي، بهبود مديريت، تكنولوژي،‌ بهره‌وري، اجراي طرح‌ها توسعه‌اي در كشور، افزايش تقاضا در بازار و پيشرفت طرح‌هاي مصرف‌كننده فولاد هم به طور جدي مديريت شود. از طرفي براي صادرات هم حمايت‌هاي صادراتي بهبود فضاي خارجي نقش مهمي ايفا مي‌كنند.
او همچنين گفت: با توجه به اينكه زنجيره فولاد از معدن آغاز مي‌شود در هر مرحله در اين فرآيند (تجهيز معدن و اكتشافات، توليد كنسانتره، ‌روش‌هاي توليد فولاد و روش احياي مستقيم- روش توليد با كوره بلند و زغال) محل احداث‌، ظرفيت احداث، پيوستگي با به هم پيوستگي اين زنجيره، سازنده تجهيزات هزينه‌ها را تغيير مي‌دهند.
مشاور هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) افزود: تامين زيربناها (انرژي، آب)، افزايش ظرفيت از طريق توسعه واحدهاي موجود يا احداث واحد جديد و همچنين اصلاح تكنولوژي و نوسازي براي افزايش فرآيند متغيرهايي هستند كه در قيمت توليد موثر هستند. بنابراين در هر طراحي به صورت مستقل اين برآوردها بايد صورت گيرد.

دسته ها : اخبار
سه شنبه بیست و نهم 7 1393 22:42
X